Hubbard College of Administration Hca white tiger
 

VOORWAARDEN EN CONDITIES

De informatie blijft van u.

WAARSCHUWING: U MAG DEZE WEBSITE ALLEEN OPENEN, DOORBLADEREN EN GEBRUIKEN ALS U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANVAARDT. DOOR DEZE WEBSITE TE BEZOEKEN, ERDOORHEEN TE BROWSEN EN/OF DIE TE GEBRUIKEN, BEVESTIGT U DAT U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN DAT U ER VOLLEDIG EN ONVOORWAARDELIJK MEE AKKOORD GAAT DAT U WETTELIJK GEBONDEN BENT AAN EN AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. WIJ KUNNEN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN TIJD TOT TIJD ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WIJZIGEN EN/OF VERVANGEN. WIJ ZULLEN DE LAATSTE VERSIE UPLOADEN NAAR DEZE WEBPAGINA. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE CONTROLEREN, ELKE KEER DAT U DEZE WEBSITE BEZOEKT, GEBRUIKT OF ERDOORHEEN BLADERT, OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT U DE LAATSTE VERSIE VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN GELEZEN EN BEGREPEN HEEFT. ALS U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN NIET WENST TE AANVAARDEN, MAG EN KAN U DEZE WEBSITE NIET GEBRUIKEN EN MOET U DEZE WEBSITE ONMIDDELLIJK VERLATEN.

HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEGRIJPEN, ONGEACHT OF ZE IN DE TAAL VAN UW KEUZE ZIJN GESTELD OF NIET.

1. Definities en interpretatie

1.1. Definities

In deze voorwaarden voor gebruik zijn de volgende zaken van kracht:

 • Australisch consumentenrecht

  betekent schema 2 van de Mededingings- en Consumentenwet 2010 (Cth).
 • Werkdag

  betekent maandag t/m vrijdag met uitzondering van feestdagen in de staat of het gebied waar onze hoofdvestiging actief is.
 • Kantooruren

  betekent van 9 tot 17 uur op werkdagen.
 • GST

  heeft de betekenis die wordt gegeven door een nieuw belastingsysteem (Goods and Website Tax) wet 1999 (Cth)).
 • Intellectuele eigendomsrechten

  betekent alle auteursrechten, merkrechten, octrooirechten en modelrechten, al dan niet geregistreerd, en alle andere rechten op intellectuele eigendom zoals gedefinieerd onder artikel 2 van het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, en alle rechten om een van de voorgaande rechten af te dwingen.
 • Licentie

  betekenis zoals in punt 2.1.
 • Ledengegevens

  betekenis zoals in punt 6.1.
 • Morele rechten

  heeft de betekenis die in de Auteurswet 1968 wordt gegeven (Cth).
 • Niet-uitsluitbare garantie

  betekent een niet-uitsluitbare garantie die wordt geïmpliceerd door de Australische consumentenwet.
 • Persoonlijke informatie

  heeft de betekenis die wordt gegeven in de Privacy Act 1988 (Cth).
 • Personal Property Securities Register

  betekent het Personal Property Securities Register dat is ingesteld op grond van de Personal Property Securities Act 2009 (Cth).
 • Gebruiksvoorwaarden

  betekent de algemene voorwaarden die op deze webpagina worden uiteengezet, zoals die van tijd tot tijd door ons worden gewijzigd.
 • Privacy Policy

  betekent dat ons privacybeleid te vinden is op onze Privacy Policy pagina.
 • “Wij” en “Ons”

  betekent exec.io pty ltd van Level 32, 101 Miller Street, North Sydney, NSW, 2060, ABN 51 160 446 846.
 • “Website”

  betekent de website, waarvan de homepage-URL hierboven is gespecificeerd en die ook de diensten voor leden en alle inhoud, afbeeldingen, tekst en andere informatie die op enige pagina van de website verschijnen en alle bron- en objectcodes op de website omvat, plus alle databases die deel uitmaken van of waarmee de website interactie heeft.
 • “U”

  betekent u, de persoon die toegang heeft tot deze website om welke reden dan ook, ongeacht of u al dan niet lid bent van de website.

1.2. Interpretatie

In deze gebruiksvoorwaarden geldt het volgende:

 1. (a) Koppen en onderstrepingen zijn slechts voor het gemak en hebben geen invloed op de constructie van deze gebruiksvoorwaarden.
 2. (b) Een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden zal niet tegen een partij worden geïnterpreteerd omdat de partij de bepaling heeft voorbereid of verantwoordelijk was voor de voorbereiding van de bepaling, of omdat de wettelijke vertegenwoordiger van de partij de bepaling heeft voorbereid.
 3. (c) Valuta verwijst naar Australische dollar.
 4. (d) Een verwijzing naar een wet of regeling omvat ook wijzigingen van een wet of regeling.
 5. (e) Een verwijzing naar een clausule, subclausule of paragraaf is een verwijzing naar een clausule, subclausule of paragraaf van deze gebruiksvoorwaarden.
 6. (f) Een verwijzing naar een lid of paragraaf is een verwijzing naar het lid of de paragraaf in het artikel waarin de verwijzing is opgenomen.
 7. (g) De waarschuwing boven aan deze gebruiksvoorwaarden maakt deel uit van de bindende voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden.
 8. (h) Een verwijzing naar tijd is de tijd in de staat of het gebied waar onze hoofdvestiging zich bevindt.
 9. (i) Een verwijzing naar een persoon omvat een verwijzing naar een persoon, een partnerschap, een bedrijf, een joint venture, een overheidsinstantie, een overheidsinstantie, een overheidsdepartement en een andere juridische entiteit.
 10. (j) De woorden "omvat", "met inbegrip van" en soortgelijke uitdrukkingen zijn geen woorden van beperking.

2. Te verlenen licentie voor toegang tot en het bladeren door de website

2.1. Wij verlenen u hierbij een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie om toegang te krijgen tot en te surfen op de website voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden (de "Licentie").

3. Registratie

3.1. Bepaalde delen van de website zijn alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.

3.2. Wij behouden ons het recht voor om de registratie van een persoon op de website naar eigen goeddunken te accepteren of te weigeren.

3.3. Als u zich op de website registreert, gaat u ermee akkoord dat u tijdens het registratieproces alleen waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie zult verstrekken.

3.4. U dient ervoor te zorgen, zonder beperking van artikel 3.3, dat u een geldig e-mailadres opgeeft op het moment van registratie.

3.5. Wij behouden ons het recht voor om u een e-mail te sturen met een hyperlink die u verplicht om te bevestigen dat u de eigenaar of exploitant bent van het e-mailadres dat u tijdens de registratie hebt ingevoerd en om uw registratie op deze website te annuleren/niet goed te keuren indien uw rechten op het e-mailadres niet zijn geverifieerd.

3.6. Als uw contactgegevens of andere informatie die u tijdens het registratieproces verstrekt, verandert, moet u uw registratiegegevens op de website onmiddellijk bijwerken met uw actuele gegevens en informatie.

3.7. U mag uw accountnaam of wachtwoord voor uw account op deze website aan geen enkele persoon verstrekken. U gaat ermee akkoord en erkent dat u als enige verantwoordelijk bent voor de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord en het gebruik van uw geregistreerde account (inclusief onbevoegd gebruik) op deze website.

3.8. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u zich bewust wordt van enig ongeoorloofd gebruik van uw account op deze website.

4. Diensten voor leden

4.1. Alleen geregistreerde gebruikers van de website ("Leden") hebben toegang tot de diensten voor leden.

4.2. Een beschrijving van de lidmaatschapsdiensten is te vinden op [link naar de pagina met de beschrijving van de diensten] ("Beschrijving van de Diensten").

4.3. U gaat ermee akkoord en erkent dat als u lid wordt:

(a) U zich abonneert op de diensten voor leden; en
(b) de aan u verleende licentie ingevolge artikel 2.1 zal ook een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, herroepelijk recht omvatten dat aan u is verleend om toegang te krijgen tot de diensten voor leden voor de doeleinden die uitdrukkelijk zijn beschreven in de servicesbeschrijving.

4.4. Elk lid moet de vergoedingen en kosten zoals uiteengezet in de beschrijving van de diensten (of zoals anderszins schriftelijk overeengekomen tussen u en ons) betalen als tegenprestatie voor het abonnement van het lid op de diensten ("servicekosten") op het moment en op de manier zoals uiteengezet in de dienstenbeschrijving, plus eventuele btw die van toepassing is met betrekking tot de levering van de diensten aan u.

4.5. Indien de servicesbeschrijving een minimumtermijn specificeert, dan is de inschrijving van een lid voor de diensten voor leden voor die minimumtermijn ("Minimumtermijn") en, tenzij anders vermeld in de Servicesbeschrijving, kan niet worden geannuleerd of beëindigd door u voor het verstrijken van de minimumtermijn.

4.6. Na het verstrijken van de minimale termijn, zal de inschrijving van het lid op de diensten voor leden automatisch worden verlengd voor opeenvolgende termijnen gelijk aan de minimale termijn op dezelfde voorwaarden, tenzij wij of het lid ten minste 30 dagen voor het verstrijken van de minimale termijn of een verlengingsperiode een schriftelijke kennisgeving verstrekt, in welk geval de inschrijving van het lid op de diensten voor leden aan het einde van de minimale termijn of de op dat moment lopende verlengingsperiode zal eindigen.

4.7. Een lid kan alleen toegang krijgen tot de diensten voor leden op afstand vanuit een webbrowser die door het lid wordt gebruikt, uitsluitend voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in de dienstenbeschrijving en met inachtneming van de bepalingen die zijn uiteengezet in de dienstenbeschrijving en in deze gebruiksvoorwaarden.

4.8. U dient alle kosten te betalen die verband houden met de toegang tot de website, met inbegrip van de kosten voor internettoegang, de kosten voor webbrowser en computer- en smartphone-apparatuur, telecommunicatiekosten, datakosten, roamingkosten en, indien u lid bent, servicekosten.

4.9. Zonder beperking van onze rechten en andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, kunnen wij, indien u de servicekosten niet betaalt in overeenstemming met de vereisten van deze gebruiksvoorwaarden, uw toegang tot de diensten voor leden en uw ledengegevens die gehost worden in de diensten voor leden, zonder voorafgaande kennisgeving opschorten en/of beëindigen.

5. 5. Betalingsportaal

5.1. Wij maken gebruik van een door [naam van de betalingsportaal provider] ("betalingsportaal ") beschikbaar gestelde derde partij betalingsportaal om betalingen aan ons te verwerken die via onze website worden gedaan.

5.2. Indien u lid bent en wanneer u creditcardbetalingen op onze website verricht, dan erkent en begrijpt u het volgende:

(a) het betalingsportaal kan worden beïnvloed door vertragingen, defecten, fouten en/of andere zaken die het betalingsportaal onbruikbaar maken. Deze zaken kunnen worden veroorzaakt door factoren zoals technische problemen met de prestaties of werking van onze software of hardware of die van het betalingsportaal, of door problemen of storingen met het internet of andere telecommunicatienetwerken;
(b) behalve met betrekking tot niet-uitsluitbare garanties, garanderen of verklaren wij niet dat ongeoorloofde toegang tot informatie en gegevens niet kan plaatsvinden;
(c) u heeft vertrouwd op uw eigen onafhankelijke beoordeling en oordeel bij het bepalen of het betalingsportaal dat wij op deze website gebruiken, aan uw eisen voldoet; en
(d) u hebt de toepasselijke voorwaarden van het betalingsportaal van de provider ("betalingsportaal overeenkomst"), waarvan kopieën beschikbaar zijn op de website van de provider, gelezen, begrepen en gaat ermee akkoord te voldoen aan de toepasselijke bepalingen en voorwaarden en u hebt tevens het privacy beleid gelezen, begrepen en gaat ermee akkoord.

5.3. U vrijwaart ons met betrekking tot elke schending door u van de overeenkomst m.b.t. het betalingsportaal.

6. Verantwoordelijkheid voor en eigendom van lidgegevens

6.1. Indien u lid bent, gaan wij ermee akkoord dat u tussen ons en u, eigenaar bent van alle gegevens die u doorstuurt via of uploadt naar de lidmaatschapsdiensten ("ledengegevens").

6.2. U gaat hiermee akkoord en erkent dat:

(a) de lidmaatschapsdiensten en/of ledengegevens door ons of onze leveranciers kunnen worden gehost op hardware of infrastructuur in of buiten Australië; en
(b) wij mogelijk geen eigenaar of beheerder zijn van de infrastructuur waarop de lidmaatschapsdiensten en/of de ledengegevens worden gehost.

6.3. Elke keer dat een lid gebruikmaakt van de lidmaatschapsdiensten, garandeert en verklaart het lid dat het lid akkoord gaat met het volgende:

(a) het alleen ledengegevens zal uploaden, invoeren en overdragen naar en/of via de lidmaatschapsdiensten of ledengegevens aan ons bekend zal maken, die het lid volledig gerechtigd en geautoriseerd is om te uploaden, invoeren, overdragen en openbaar te maken; en
(b) de ledengegevens en het verzamelen, gebruiken, opslaan en/of openbaar maken daarvan in het kader van de uitvoering van de lidmaatschapsdiensten, maken geen inbreuk op de van toepassing zijnde wetgeving of rechten van een persoon.

6.4. U verleent ons op onherroepelijke, niet-exclusieve, royalty-vrije, wereldwijde basis een licentie om uw ledengegevens op de website, en waar dan ook die wij geschikt achten voor onze zakelijke doeleinden, te publiceren.

6.5. Het lid is als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, wettigheid en kwaliteit van alle lidgegevens en voor het verkrijgen van alle toestemmingen, licenties, rechten en machtigingen die nodig zijn voor het gebruik, hosten, verzenden, opslaan en openbaar maken van de lidgegevens in verband met de levering van de lidmaatschapsdiensten.

6.6. Behalve met betrekking tot enige niet-uitsluitbare garantie, gaat u ermee akkoord dat u, niet wij, als enige verantwoordelijk bent voor het maken van een back-up en het archiveren van alle lidgegevens.

6.7. Behalve met betrekking tot een niet-uitsluitbare garantie, gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enig verlies, enige corruptie of enig hacken van lidgegevens.

6.8. U vrijwaart ons met betrekking tot verlies en schade die wij of een van onze leveranciers oplopen met betrekking tot een claim dat een van de ledengegevens verloren gaat, niet beschikbaar of beschadigd is, of dat de overdracht, opslag, openbaarmaking, het hacken of de toegang tot lidmaatschapsgegevens een inbreuk vormt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een persoon of in strijd is met enige wet, regelgeving, code of norm.

7. Beschikbaarheid van de lidmaatschapsdiensten

7.1. Zolang u lid bent van de website, gaan wij ermee akkoord om ons uiterste best te doen om de hosting van de lidmaatschapsdiensten en de ledengegevens in te kopen en ervoor te zorgen dat de website en de lidmaatschapsdiensten 99,9% van de tijd beschikbaar zijn.

7.2. De beschikbaarheid van de lidmaatschapsdiensten voor u is, in aanvulling op alle andere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden, onderworpen aan alle bandbreedtebeperkingen, beperkingen van de databasegrootte, beperkingen van de doorvoer en andere technische en niet-technische beperkingen of beperkingen die in de beschrijving van de diensten uiteen worden gezet.

7.3. U gaat ermee akkoord en erkent dat de toegankelijkheid van de lidmaatschapsdiensten en de ledengegevens die door de lidmaatschapsdiensten worden gehost in hoge mate afhankelijk is van de goede werking van het internet en andere computer- en telecommunicatienetwerken en -infrastructuur waarop de website en/of lidmaatschapsdiensten en/of ledengegevens werken, samenwerken met of verbinding maken met elkaar.

7.4. Behalve met betrekking tot een niet-uitsluitbare garantie, garanderen wij niet dat de lidmaatschapsdiensten of ledengegevens of de toegang daartoe ononderbroken of foutloos zullen zijn en dat u ons vrijwaart met betrekking tot verlies en schade die wij kunnen oplopen en/of claims en/of klachten die u of uw klanten tegen ons kunnen hebben met betrekking tot een onderbreking, fout of onbeschikbaarheid van de lidmaatschapsdiensten of lidgegevens.

7.5. Wij zullen ons uiterste best doen om u vooraf op de hoogte te stellen van een geplande uitval van de diensten voor leden.

8. Beperkingen van de vergunning

8.1. U mag geen gebruik maken van de website, behalve zoals toegestaan door de licentie, en u mag geen enkele handeling verrichten of autoriseren die onze intellectuele eigendomsrechten op de website ongeldig zouden maken of in strijd zou kunnen zijn met onze intellectuele eigendomsrechten op de website. Zonder de voorgaande bepalingen van de licentie te beperken, mag u onder geen enkele omstandigheid toegang tot de website verkopen of doorverkopen of er gegevens van verzamelen, herpubliceren, als mirror fungeren of anderszins verhuren, uitlenen, leasen, verkopen, herdistribueren, in sublicentie geven, kopiëren of dupliceren van de website of enige inhoud die u via de website verkrijgt. Bovendien mag u ook de volgende zaken niet, en u mag die ook niet toestaan:

(a) het kopiëren, wijzigen, wijzigen, aanpassen, reproduceren, herpubliceren, inlijsten, vertalen, reverse assembleren, reverse-engineeren, compileren, overdragen, verkopen, licentiëren van creatieve afgeleide werken van of het verbeteren van de website en/of de inhoud van de website (behalve zoals uitdrukkelijk is toegestaan door de auteurswet uit 1968 (cth)));
(b) enige handeling te verrichten die ongeldig of mogelijkerwijs in strijd is of zou kunnen zijn met onze intellectuele eigendomsrechten of die van onze licentiegevers;
(c) de website te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op onze rechten of de rechten van een derde partij; of
(d) maatregelen te nemen om technologische beschermingsmaatregelen of veiligheidsmaatregelen op de website te omzeilen.

8.2. U mag de website of enig deel van de website niet gebruiken op een manier die in strijd is met enige wet, regelgeving, wet of wettelijk recht van een persoon.

8.3. U mag de website of enig deel van de website niet gebruiken in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.

9. Beleid voor aanvaardbaar gebruik

9.1. U gaat akkoord met het volgende:

(a) het gebruik van de website om alle of enige wettelijke rechten van een persoon, bedrijf of andere entiteit in enig rechtsgebied te schenden is strikt verboden;
(b) het gebruik van de website in verband met misdrijven zoals diefstal en fraude is strikt verboden;
(c) het gebruik van de website in strijd met de wetten met betrekking tot de bescherming van het auteursrecht, handelsgeheimen, octrooien of andere intellectuele eigendom en wetten met betrekking tot spam of privacy, en of een dergelijke schending al dan niet plaatsvindt door middel van de installatie of distributie van "gepirateerde" software of anderszins, is strikt verboden;
(d) het ongeoorloofd kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal is ten strengste verboden;
(e) de introductie van kwaadaardige programma's in ons netwerk of onze servers (bijv. virussen, wormen, trojaanse paarden, e-mailbommen) is strikt verboden;
(f) het is ten strengste verboden om uw accountwachtwoord aan anderen bekend te maken of het gebruik van uw account op de website door anderen toe te staan;
(g) het gebruik van de naam, de gebruikersnaam of het wachtwoord van een andere persoon of een andere poging om toegang te krijgen tot de website van een andere persoon is strikt verboden;
(h) het gebruik van de website om frauduleuze aanbiedingen van goederen of diensten te doen is strikt verboden;
(i) het gebruik van de website voor het uitvoeren van beveiligingsinbreuken of onderbrekingen van de netwerkcommunicatie is ten strengste verboden. Inbreuken op de beveiliging omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de toegang tot gegevens waarvan u geen beoogde ontvanger bent of het inloggen op een server of account waarvoor u niet uitdrukkelijk gemachtigd bent om toegang te krijgen tot gegevens, of deze te corrumperen. Voor de toepassing van deze paragraaf omvat "beveiligingsinbreuken" onder meer, maar is niet beperkt tot, netwerkanalyse, overmatig pingen, packet spoofing, DDOS aanvallen en vervalste routeringsinformatie voor kwaadwillige doeleinden;
(j) het gebruik van de website om enige vorm van netwerkbewaking uit te voeren die gegevens onderschept die niet voor u bestemd zijn, is strikt verboden;
(k) het gebruik van de website om de authenticatie of beveiliging van gebruikers van een van onze hosts, netwerken of accounts of die van onze klanten of leveranciers te omzeilen is strikt verboden;
(l) het gebruik van de website om diensten te belemmeren of ontzeggen aan wie dan ook is ten strengste verboden;
(m) het gebruik van een programma/script/opdracht, of het verzenden van berichten van welke aard dan ook, met de bedoeling om het gebruik van de website door personen te verstoren of uit te schakelen, is strikt verboden;
(n) het verzenden van ongevraagde e-mailberichten via of naar gebruikers van de website is in strijd met de Spamwet uit 2003 en is ten strengste verboden;
(o) het gebruik van de website voor het verzenden van enige vorm van intimidatie via e-mail of enige andere vorm van berichten, hetzij door taal, frequentie of omvang van de berichten is ten strengste verboden; en
(p) gebruik van de website in strijd met de privacy van een persoon (zoals door middel van identiteitsdiefstal of "phishing") is ten strengste verboden.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. U gaat ermee akkoord en erkent dat deze gebruiksvoorwaarden geen intellectuele eigendomsrechten aan u overdragen of toewijzen.

10.2. Behalve met betrekking tot uw ledengegevens, zijn wij eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de website.

10.3. U heeft geen rechten op de website of op enig deel ervan of op enige wijziging of verbetering ervan, anders dan de rechten die tijdelijk aan u zijn verleend op grond van de licentie.

10.4. Met uitzondering van uw ledengegevens, gaat u ermee akkoord dat alle intellectuele eigendomsrechten op enige inhoud die u uploadt of plaatst op de website ("gebruikersinhoud") onmiddellijk na het uploaden of plaatsen van die inhoud onze enige en exclusieve eigendom wordt, en u gaat er hierbij mee akkoord om alle intellectuele eigendomsrechten in al deze inhoud aan ons over te dragen zodra u de inhoud uploadt of plaatst op de website, in overeenstemming met artikel 197 van de auteurswet uit 1968 (cth), en in alle billijkheid. U doet afstand van alle morele rechten die u mogelijk heeft op enige gebruikersinhoud en stemt in met ons en enige derde partij die wij machtigen tot het schenden van alle en dergelijke morele rechten in onze absolute discretie.

10.5. U mag geen enkele maatregel nemen om onze intellectuele eigendomsrechten (of die van onze licentiegevers) op de website of anderszins ongeldig te maken of te schaden. Zonder de voorgaande bepalingen te beperken, mag u geen veiligheidsbelangen registreren of geldbelangen kopen in het register van persoonlijke eigendomsrechten, of uw rechten met betrekking tot de ledengegevens of onder de licentie op andere wijze bezwaren of in rekening brengen.

11. Verantwoordelijkheid voor andere gebruikers

11.1. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van gebruikers van onze website.

11.2. Als u van mening bent dat een andere gebruiker van onze website deze gebruiksvoorwaarden heeft geschonden, neem dan contact met ons op.

11.3. Wij zijn geen partij bij een transactie voor de levering van goederen of diensten die door een gebruiker van de website worden geadverteerd. Voordat u een transactie aangaat met een andere gebruiker van de website, dient u de toepasselijke voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de transactie zorgvuldig in overweging te nemen, passend advies in te winnen en alle passende voorzorgsmaatregelen te nemen.

11.4. Elk geschil dat u heeft met een andere gebruiker van onze website, is tussen u en de andere gebruiker. U ontslaat ons van alle claims die u anders tegen ons zou kunnen hebben met betrekking tot het gedrag van een gebruiker van onze website.

11.5. Wij controleren de inhoud die van tijd tot tijd op de website wordt ingevoerd of geüpload, maar wij controleren of matigen niet alle inhoud. Als wij ons bewust worden van inhoud die in strijd is met ons beleid voor acceptabel gebruik, zullen wij de inhoud verwijderen en een e-mail sturen naar de persoon die de inhoud heeft geüpload of ingevoerd, waarin dan wordt uitgelegd waarom de inhoud is verwijderd. Als u zich bewust wordt van enige inhoud waarvan u denkt dat deze in strijd is met het beleid voor acceptabel gebruik zoals uiteengezet in Artikel 9 hierboven, neem dan contact met ons op.

12. Verantwoordelijkheid voor claims van derden

12.1. U gaat ermee akkoord en erkent dat u als enige verantwoordelijk bent voor en ons schadeloos stelt voor alle verliezen en schade die wij kunnen oplopen in verband met vorderingen en/of klachten van uw klanten indien de vordering direct of indirect wordt veroorzaakt door:

(a) uw gebruik van de lidmaatschapsdiensten; en/of
(b) uw goederen en/of diensten en/of uw advertentie- en/of verkoop- en/of marketingpraktijken.

13. Hyperlinks

13.1. Wij vertegenwoordigen, adviseren of onderschrijven geen websites waarnaar wij vanuit de website via een hyperlink of anderszins hebben gelinkt.

13.2. U mag niet linken naar de website of een deel ervan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

14. Aansprakelijkheid

14.1. Behalve met betrekking tot niet-uitsluitbare garanties, verklaren wij niet dat de informatie op deze website nauwkeurig, correct, up-to-date of foutloos is.

14.2. De informatie op deze website is geen professioneel advies. U gaat ermee akkoord dat u al het toepasselijke financiële, juridische en andere advies zult inwinnen, voordat u vertrouwt op de informatie die u van deze website verkrijgt.

14.3. Geen van beide partijen is aansprakelijk jegens de andere partij voor indirecte, bijzondere of gevolgschade of schade die de andere partij lijdt, met inbegrip van aansprakelijkheid voor winstderving, verlies van zakelijke mogelijkheden, verlies van besparingen of verlies van gegevens.

14.4. Voor zover maximaal toegestaan door de wet (en indien toegestaan door de wet), zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies of enige schade, op welke wijze dan ook ontstaan in verband met uw gebruik of het niet kunnen gebruiken van de website.

14.5. De goederen en diensten die onder deze gebruiksvoorwaarden worden geleverd, kunnen worden geleverd met impliciete niet-uitsluitbare garanties, die worden geregeld door de Australische consumentenwet. De omvang van de impliciete garanties hangt af van de vraag of u een "consument" van goederen of diensten bent in de zin van die bepaling krachtens de Australische consumentenwet. Indien u een "consument" bent krachtens de Australische consumentenwet, zijn wij verplicht de volgende verplichte verklaring aan u te verstrekken: "Onze goederen worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder de Australische consumentenwet. U hebt recht op vervanging of terugbetaling voor een ernstige tekortkoming en op compensatie voor enig ander redelijkerwijs voorzienbaar verlies of schade. U hebt ook recht op reparatie of vervanging van de goederen indien de goederen niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en de tekortkoming niet neerkomt op een ernstige tekortkoming".

14.6. Indien de goederen of diensten die door ons aan u worden geleverd, aan u worden geleverd in uw hoedanigheid van "consument" van goederen of diensten in de zin van die bepaling in de gewijzigde Australische consumentenwet, hebt u het voordeel van bepaalde niet-uitsluitbare garanties met betrekking tot de goederen of diensten en niets in deze voorwaarden sluit een garantie uit of beperkt of wijzigt een garantie die op grond van de mededingings- en consumentenwet van 2010 (cth) aldus wordt verleend. Als de goederen of diensten echter onderworpen zijn aan een niet-uitsluitbare garantie die wordt geïmpliceerd door de Australische consumentenwet en de goederen of diensten niet zijn verworven voor persoonlijk, huishoudelijk of huishoudelijk gebruik of verbruik, dan beperken wij onze aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 64a van de Australische consumentenwet, voor schending van een dergelijke niet-uitsluitbare garantie die wordt geïmpliceerd door de Australische consumentenwet (anders dan een garantie die wordt geïmpliceerd door artikel 51, 52 of 53 van de Australische consumentenwet) of die uitdrukkelijk door ons aan u wordt verstrekt, met betrekking tot elk van de goederen en diensten, voor zover het eerlijk en redelijk is om dit te doen, naar onze keuze, tot een of meer van de volgende:

(a) indien de inbreuk betrekking heeft op goederen:
    (i) de vervanging van de goederen of de levering van gelijkwaardige goederen;
    (ii) de reparatie van dergelijke goederen;
    (iii) de betaling van de kosten van de vervanging van de goederen of van de aankoop van gelijkwaardige goederen; of
    (iv) de betaling van de kosten voor de reparatie van de goederen, en
(b) indien de inbreuk betrekking heeft op diensten:
    (i) het opnieuw verlenen van de diensten; of
    (ii) de betaling van de kosten voor het opnieuw laten verrichten van de diensten.

14.7. Om een vordering tegen ons in te stellen op grond van een niet-uitsluitbare garantie die wordt geïmpliceerd door de Australische consumentenwet, of op grond van een uitdrukkelijke garantie die wordt gegeven met betrekking tot de goederen of diensten die door ons worden geleverd, dient u ons schriftelijk in kennis te stellen van de bewering ter beoordeling door ons, en, met betrekking tot de website, dient u alleen gebruik te blijven maken van die garantie in overeenstemming met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

14.8. Na ontvangst van een geldige claim van u op grond van een niet-uitsluitbare garantie die wordt geïmpliceerd door de Australische consumentenwet, zullen wij contact met u opnemen om een geschikt rechtsmiddel te regelen. U kunt aanspraak maken op redelijke kosten die zijn gemaakt bij het indienen van een geldige claim op grond van een dergelijke garantie, door het verstrekken van bewijsstukken van de kosten aan ons. U bent verantwoordelijk voor alle kosten die zijn gemaakt in verband met een ongeldige claim. Wanneer wij ervoor kiezen om goederen te repareren die het onderwerp zijn van een geldige claim, stemt u ermee in dat de goederen kunnen worden vervangen door gereviseerde goederen van hetzelfde type in plaats van gerepareerde en gereviseerde onderdelen die kunnen worden gebruikt om goederen te repareren. U erkent dat wanneer de goederen worden gerepareerd en in staat zijn door de gebruiker gegenereerde gegevens te bewaren, het mogelijk is dat de reparatie van de goederen kan leiden tot verlies van gegevens.

14.9. Elke garantie tegen gebreken die door ons aan u wordt verstrekt in uw hoedanigheid van "consument" onder de Australische consumentenwet is een aanvulling op uw andere rechten en rechtsmiddelen onder een wet met betrekking tot de goederen of diensten waarop de garantie betrekking heeft.

14.10. Indien u geen "consument" bent in de zin van de Australische consumentenwet, zijn alle voorwaarden, garanties, rechten en rechtsmiddelen die in deze gebruiksvoorwaarden zijn vervat, voor zover wettelijk mogelijk, uitgesloten.

15. Beëindiging

15.1. Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden en uw toegang tot de website of enig deel ervan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen.

15.2. Wij kunnen de website of een deel ervan verwijderen of de website of een deel ervan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving offline halen.

15.3. Beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op eventuele opgebouwde rechten van een van beide partijen.

16. Kennisgevingen

16.1. Een kennisgeving onder deze gebruiksvoorwaarden wordt handmatig, per post of e-mail verzonden.

16.2. Een in de hand gegeven kennisgeving wordt geacht bij aflevering te zijn geleverd.

16.3. Een kennisgeving per post wordt geacht te zijn bezorgd 3 werkdagen na verzending in het binnenland, of 10 werkdagen na verzending in het buitenland.

16.4. Elke kennisgeving per e-mail wordt geacht te zijn verzonden op het moment van verzending van de e-mail, met dien verstande dat indien een e-mail buiten kantooruren wordt verzonden, deze geacht wordt te zijn geleverd om 9.00 uur op de eerstvolgende werkdag.

17. Algemeen

17.1. Andere rechten: alle rechten die in deze gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk aan ons worden verleend, worden door ons uitdrukkelijk voorbehouden.

17.2. Wijziging: Deze gebruiksvoorwaarden kunnen alleen worden gewijzigd door middel van een schriftelijk document dat door u en ons is ondertekend.

17.3. Toewijzing: U mag uw rechten of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden niet toewijzen, overdragen, in licentie geven of vernieuwen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen onze rechten of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde toewijzen, overdragen, in licentie geven of vernieuwen, met inachtneming van ons privacybeleid op [link naar privacybeleid invoegen].

17.4. Scheidbaarheid: Als een deel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig wordt geacht door een bevoegde rechtbank, blijft de rest van deze gebruiksvoorwaarden afdwingbaar.

17.5. Relatie: U en wij zijn onafhankelijke contractanten en deze gebruiksvoorwaarden creëren geen relatie van partnerschap, joint venture of werkgever en werknemer of anderszins.

17.6. Australisch consumentenrecht: De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor zover de wet dat toestaat, maar wij sluiten of beperken geen aansprakelijkheid uit die niet door de wet kan worden uitgesloten of beperkt. Zonder de voorgaande bepalingen te beperken, sluiten wij aansprakelijkheid die niet is uitgesloten onder de Australische consumentenwet, niet uit.

17.7. Volledige overeenkomst: Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen, voor zover wettelijk mogelijk, alle eerdere afspraken, verklaringen, regelingen en overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp ervan.

17.8. Bevoegdheid: Deze gebruiksvoorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten die van kracht zijn in de staat of het gebied waar onze hoofdvestiging zich bevindt. U en ons onderwerpen zich onherroepelijk aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of dat gebied.

“Het verschil tussen het succes hebben en geen succes hebben in zaken, kan neerkomen op één verkoop.”

WAT ZIJN DE 8C's VAN VERKOOP?

play button
Bekijk de video

HOE STA JE ERVOOR?

Waar zitten de zwakke punten in je verkoop?

Waar zitten de zwakke punten
in je VERKOOP?

Wil je je verkoopvaardigheden verbeteren? Je zwakke punten opsporen?

Doe nu onze assessment verkoopvaardigheden en ontdek je sterke en zwakke punten. Ontdek hoe je gemakkelijker en effectiever meer deals kunt sluiten om je verkoop te stimuleren!

Doe de test