Hubbard College of Administration Hca white tiger

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vaše informace zůstávají vaše

UPOZORNĚNÍ: TUTO WEBOVOU STRÁNKU MŮŽETE NAVŠTÍVIT, PROCHÁZET A POUŽÍVAT, POKUD PŘIJMETE TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ. TÍM, ŽE NA TUTO STRÁNKU PŘISTUPUJETE, PROCHÁZÍTE JI A/NEBO JI POUŽÍVÁTE, POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ, POROZUMĚLI JSTE JIM A PLNĚ A BEZPODMÍNEČNĚ SOUHLASÍTE SE TÍM, ŽE JSTE JIMI PRÁVNĚ ZAVÁZÁNI A PŘIJÍMÁTE JE. TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ MŮŽEME ČAS OD ČASU ZMĚNIT A/NEBO NAHRADIT, A TO BEZ OZNÁMENÍ. NEJNOVĚJŠÍ VERZI NAHRAJEME NA TUTO WEBOVOU STRÁNKU. ZKONTROLOVAT TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ POKAŽDÉ, KDYŽ NA TUTO STRÁNKU PŘISTUPUJETE, PROCHÁZÍTE JI A/NEBO JI POUŽÍVÁTE, JE VAŠÍ ZODPOVĚDNOSTÍ; UJISTĚTE SE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI NEJNOVĚJŠÍ VERZI TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ A ROZUMÍTE JÍ. POKUD TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ, NEPŘIJMETE, NESMÍTE A NEMŮŽETE TUTO WEBOVOU STRÁNKU POUŽÍVAT A MUSÍTE JI NEPRODLENĚ OPUSTIT.

TO, ABYSTE POROZUMĚLI TĚMTO PODMÍNKÁM POUŽÍVÁNÍ, JE VAŠÍ ZODPOVĚDNOSTÍ, AŤ UŽ JSOU PODÁNY V JAZYCE, KTERÝ JSTE SI VYBRALI, NEBO NE.

1. Definice and výklady

1.1. Definice

V těchto podmínkách používání:

 • AUSTRALSKÝ ZÁKON NA OCHRANU SPOTŘEBITELE

  znamená přehled 2 Zákona o hospodářské soutěži a spotřebiteli z roku 2010 (Cth).
 • PRACOVNÍ DEN

  znamená pondělí až pátek s výjimkou státních svátků ve státě nebo území, ve kterém působí Naše hlavní místo podnikání.
 • Pracovní doba

  znamená čas od 9:00 do 17:00 v pracovních dnech..
 • GST

  má význam daný zákonem o nové daňové soustavě (daň ze zboží a webových stránek) z roku 1999 (Cth).
 • PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

  představují všechna autorská práva, práva k ochranným známkám, patentová práva a práva k průmyslovým vzorům, ať už registrovaná nebo neregistrovaná, a všechna ostatní práva k duševnímu vlastnictví, jak jsou definována v článku 2 úmluvy o založení Světové organizace duševního vlastnictví, a veškerá práva na vymáhání některého z výše uvedených práva.
 • Licence

  má význam stanovený v bodě 2.1.
 • ČLENSKÁ DATA

  mají význam stanovený v bodě 6.1.
 • MORÁLNÍ PRÁVA

  mají význam uvedený v Autorském zákoně z roku 1968 (Cth).
 • NEVYLUČITELNÁ ZÁRUKA

  znamená nevylučitelnou záruku vyplývající z australského spotřebitelského práva.
 • OSOBNÍ INFORMACE

  mají význam uvedený v Zákoně o ochraně osobních údajů z roku 1988 (Cth).
 • REGISTR CENNÝCH PAPÍRŮ V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ

  znamená registr cenných papírů v osobním vlastnictví zřízený podle Zákona o cenných papírech v osobním vlastnictví z roku 2009 (Cth).
 • PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

  jsou podmínky používání uvedené na této webové stránce, které My můžeme čas od času pozměnit či doplnit.
 • ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  znamená naše zásady ochrany soukromí umístěné na naší stránce Ochrana osobních údajů.
 • "MY" a "NAŠE"

  znamená exec.io pty ltd of Level 32, 101 Miller Street, North Sydney, NSW, 2060, ABN 51 160 446 846.
 • "WEBOVÉ STRÁNKY"

  znamenají webové stránky, jejichž URL domovské stránky je uvedena výše a které zahrnují také Členské služby a veškerý obsah, obrázky, text a další informace, které se zobrazují na kterékoli stránce webových stránek, a jakýkoli zdrojový kód a kód objektu na webových stránkách, plus libovolnou databázi, která tvoří součást webových stránek nebo s níž webové stránky interagují.
 • "VY"

  znamená vás, člověka, který přistupuje k těmto webovým stránkám z jakéhokoli důvodu, ať už jste Členem webových stránek, nebo ne.

1.2. Výklad

V těchto Podmínkách používání:

 1. (a) Nadpisy a podtržení jsou pouze pro pohodlí a neovlivňují strukturu těchto Podmínek používání.
 2. (b) Ustanovení těchto Podmínek používání nebude interpretováno vůči straně, neboť strana připravila nebo byla odpovědná za přípravu tohoto ustanovení, nebo proto, že právní zástupce strany připravil toto ustanovení.
 3. (c) Měna se týká australských dolarů.
 4. (d) Odkaz na předpis nebo nařízení zahrnuje rovněž jeho následné změny.
 5. (e) Odkaz na bod, podbod nebo odstavec je odkaz na bod, podbod nebo odstavec těchto Podmínek používání.
 6. (f) Odkaz na podbod nebo odstavec je odkaz na podbod nebo odstavec v bodě, ve kterém je odkaz uveden.
 7. (g) Upozornění v horní části těchto Podmínek používání je součástí závazných pravidel a podmínek těchto Podmínek.
 8. (h) Odkaz na čas je čas ve státě nebo teritoriu, ve kterém se nachází Naše hlavní místo podnikání.
 9. (i) Odkaz na osobu zahrnuje odkaz na jednotlivce, partnerství, společnost, společný podnik, vládní orgán, vládní odbor a jakoukoli jinou právní subjekt.
 10. (j) Slova "obsahuje", "včetně" a podobné výrazy nejsou slova omezující.

2. Licence, která má být udělena k přístupu na webové stránky a k jejich prohlížení

2.1. Tímto Vám udělujeme omezenou, nepřevoditelnou, nevýhradní, nepřidělitelnou, nepostupitelnou, odvolatelnou licenci k přístupu na webové stránky a k jejich prohlížení pouze pro osobní nekomerční účely (dále jen "Licence").

3. Registrace

3.1. Některé části webových stránek jsou přístupné pouze registrovaným uživatelům.

3.2. Vyhrazujeme si právo přijmout nebo odmítnout registraci jakékoli osoby na webových stránkách podle Našeho vlastního uvážení.

3.3. Pokud se Vy zaregistrujete na webových stránkách, souhlasíte s tím, že během registračního procesu poskytnete pouze pravdivé a přesné informace.

3.4. Musíte zajistit, bez omezení bodu 3.3, že při registraci poskytnete platnou e-mailovou adresu.

3.5. Vyhrazujeme si právo zaslat vám e-mail s hypertextovým odkazem, který od Vás vyžaduje, abyste ověřili, že jste vlastníkem nebo uživatelem e-mailové adresy zadané při registraci, a zrušit nebo neschválit vaši registraci na těchto webových stránkách, pokud vaše práva k e-mailové adrese nebudou takto ověřena.

3.6. Pokud se některé z vašich kontaktních údajů nebo jiných informací, které poskytnete během procesu registrace, změní, musíte okamžitě aktualizovat své registrační údaje na webových stránkách a uvést aktuální informace.

3.7. Vaše uživatelské jméno nebo heslo k Vašemu účtu na těchto webových stránkách nesmíte poskytnout žádné osobě. Souhlasíte s tím a potvrzujete to, že budete výhradně zodpovědní za zachování důvěrnosti Vašeho uživatelského jména a hesla a jakéhokoli použití registrovaného účtu (včetně neoprávněného použití) na těchto webových stránkách.

3.8. Musíte Nás okamžitě upozornit, pokud se dozvíte o neoprávněném použití Vašeho účtu na těchto webových stránkách.

4. Členské služby

4.1. K Členským službám mohou přistupovat pouze registrovaní uživatelé webových stránek ("Členové").

4.2. Popis Členských služeb je uveden na stránce [vložte odkaz na stránku s popisem služeb] ("Popis služeb").

4.3. Souhlasíte s tím a potvrzujete to, že pokud se stanete Členem:

 1. (a) přihlašujete se k Členským službám; a
 2. (b) licence udělená Vám podle bodu 2.1 zahrnuje také nevýlučné, nepřidělitelné, nepostupitelné, odvolatelné právo, které vám bylo uděleno k přístupu k Členským službám pro účely výslovně popsané v Popisu služeb.

4.4. Každý Člen musí uhradit příspěvky a poplatky uvedené v Popisu služeb (nebo jinak, jak bylo písemně dohodnuto mezi Vámi a Námi) za přístup Člena k Členských službám ("Poplatky za služby") v době a způsobem stanoveným v Popisu služeb, plus jakýkoli příslušný GST, který se vztahuje k dodávce Členských služeb.

4.5. Pokud Popis služeb určuje minimální dobu platnosti, předplatné Člena pro Členské služby je pro tuto minimální dobu platnosti ("Minimální doba platnosti") a pokud není v popisu služby uvedeno jinak, nemůžete jej zrušit nebo ukončit před uplynutím minimální doby platnosti.

4.6. Po uplynutí minimální doby platnosti bude předplatné Člena pro Členské služby automaticky obnoveno na následující po sobě jdoucí doby platnosti rovnající se minimální době platnosti, a to za stejných podmínek, s výjimkou případů, kdy My nebo Člen zašle písemné oznámení alespoň 30 dní před uplynutím lhůty minimálního doby platnosti nebo jakékoli doby obnovení platnosti, v tomto případě bude předplatné Člena pro Členské služby ukončeno ke konci minimální doby platnosti nebo doby platnosti prodloužení.

4.7. Člen může přistupovat k Členským službám pouze na dálku z webového prohlížeče provozovaného Členem výlučně pro účely uvedené v Popisu služeb a s podle ustanovení uvedených v Popisu služeb a v těchto Podmínkách používání.

4.8. Musíte uhradit veškeré náklady spojené s přístupem k webovým stránkám, včetně nákladů na přístup k internetu, webový prohlížeč vybavení počítačové a smartphonu, nákladů na telekomunikace, nákladů na data, roamingových poplatků a, pokud jste Členem, poplatků za služby.

4.9. Bez omezení Našich práv a jakýchkoli dalších ustanovení těchto Podmínek používání, pokud nezaplatíte poplatky za služby v souladu s požadavky těchto Podmínek používání, můžeme pozastavit a/nebo ukončit Váš přístup k Členským službám a vašim Členským datům hostovaným v Členských službách bez předchozího upozornění.

5. Platební brána

5.1. Využíváme platební bránu třetí strany, kterou poskytuje poskytovanou [vložte název poskytovatele platební brány] ("Platební brána"), abychom zpracovali platby, které nám byly poskytnuty prostřednictvím našich webových stránek.

5.2. Jste-li Členem, pokud platíte na našich webových stránkách kreditní kartou, uznáváte a rozumíte následujícímu:

 1. (a) platební brána může být ovlivněna zpožděními, vadami, poruchami a/nebo jinými záležitostmi, které způsobují, že platební brána je nepoužitelná. Tyto skutečnosti mohou být způsobeny faktory, které zahrnují technické potíže s výkonem nebo provozem Našeho softwaru nebo hardwaru nebo softwaru nebo hardwaru platební brány nebo kvůli problémům nebo poruchám v Internetu nebo jiných telekomunikačních sítích;
 2. (b) s výjimkou záruk, které nelze vyloučit, nezaručujeme ani negarantujeme, že neoprávněný přístup k informacím a údajům se nemůže vyskytnout;
 3. (c) Vy se spoléháte na své vlastní nezávislé posouzení a úsudek při rozhodování, zda platební brána, kterou používáme na těchto webových stránkách, splňuje Vaše požadavky; a
 4. (d) přečetli jste si, porozuměli jste a souhlasíte s tím, že budete dodržovat platné podmínky a přečetli jste si zásady ochrany osobních údajů poskytovatele Platební brány ("Smlouva o platební bráně"), jejichž kopie jsou k dispozici na webu poskytovatele platebních služeb, rozumíte jim a souhlasíte s nimi.

5.3. Odškodňujete nás za jakékoli porušení Smlouvy o platební bráně.

6. Zodpovědnost a vlastnictví dat Členů

6.1. Jste-li Členem, My a Vy jsme se dohodli, že vlastníte veškerá data, která předáváte nebo nahráváte do Členských služeb ("Členská data").

6.2. Souhlasíte a potvrzujete, že:

 1. (a) Členské služby a/nebo Členská data můžeme My nebo naši dodavatelé hostovat na hardwaru nebo infrastruktuře umístěné v Austrálii nebo mimo ni; a
 2. (b) nemusíme vlastnit nebo provozovat infrastrukturu, na které jsou Členské služby a/nebo Členská data umístěna.

6.3. Pokaždé, když Člen využije Členských služeb, Člen zaručuje a souhlasí s tím, že:

 1. (a) bude odesílat, vkládat a převádět ta Členská data do Členských služeb a/nebo prostřednictvím Členských služeb nebo nám sdělovat ta Členská data, která je plně oprávněn odesílat, vkládat, převádět a sdělovat; a
 2. (b) Členská data a jejich shromažďování, používání, uchovávání a/nebo zveřejňování informací z Naší strany v průběhu provádění Členských služeb nebudou porušovat žádný platný zákon nebo právo jakékoli osoby.

6.4. Udělujete Nám neodvolatelné, nevýhradní, bezplatné celosvětově platné povolení, abychom zveřejnili vaše Členská data na webových stránkách a kdekoli jinde, kde to považujeme za vhodné, pro naše obchodní účely.

6.5. Člen je výhradně zodpovědný za přesnost, zákonnost a kvalitu všech Členských dat a za získání všech oprávnění, licencí, práv a oprávnění, která jsou pro Nás nezbytná k používání, hostování, přenosu, ukládání a zveřejňování Členských dat v souvislosti s poskytováním Členských služeb.

6.6. S výjimkou záruky, která není vylučitelná, souhlasíte s tím, že Vy, nikoli My, nesete výhradní zodpovědnost za zálohování a archivaci všech Členských dat.

6.7. S výjimkou záruky, která není vylučitelná, souhlasíte s tím, že nejsme zodpovědní za jakoukoli ztrátu, zkreslení nebo nabourání se jakýchkoli Členských dat.

6.8. Odškodňujete nás za jakékoli ztráty a škody, které Nám nebo některému z našich dodavatelů vzniknou v souvislosti s jakýmkoli tvrzením, že některá z Členských dat jsou ztracena, nedostupná nebo poškozená, nebo že přenos, ukládání, sdělení, nabourání nebo zpřístupnění jakýchkoli Členským dat porušuje práva duševního vlastnictví nebo jiná práva kterékoli osoby nebo porušuje jakýkoli zákon, předpis, kodex nebo normu.

7. Dostupnost Členských služeb

7.1. Pod dobu, kdy jste Členem na webových stránkách, jsme se dohodli na tom, že budeme vynakládat veškeré úsilí, abychom zajistili hostování Členských služeb a Členských dat a zajistili, že webové stránky a Členské služby budou k dispozici 99,9 % času.

7.2. Dostupnost vašich Členských služeb podléhá, kromě všech dalších ustanovení uvedených v těchto Podmínkách používání, jakýmkoli omezením šířky přenosového pásma, omezením velikosti databáze, omezením propustnosti a jinými technickými a netechnickými omezeními nebo omezeními uvedenými v Popis služeb.

7.3. Souhlasíte a potvrzujete, že přístupnost Členských služeb a Členských dat, které hostují Členské služby, je silně závislá na správné funkci Internetu a dalších počítačových a telekomunikačních sítí a infrastruktury, na kterých jsou webové stránky a/nebo Členské služby a/nebo Členská data provozovány, jsou s nimi propojeny nebo se k nim připojují.

7.4. S výjimkou záruky, která není vylučitelná, nezaručujeme, že Členské služby nebo Členská data nebo přístup k nim budou nepřerušované nebo bezchybné, a že Vy se vůči Nám vzdáváte nároku a odškodňujete Nás, pokud jde o za případné ztráty a škody, které vzniknou, a/nebo nároky a/nebo stížnosti, které Vy nebo vaši zákazníci můžete mít vůči nám, pokud jde o přerušení, chybu nebo nedostupnost Členských služeb nebo jakýchkoli Členských dat.

7.5. Využijeme maximální úsilí, abychom Vás včas informovali o jakémkoli plánovaném výpadku Členských služeb.

8. Omezení licence

8.1. Nesmíte využívat webové stránky jinak, než jak je povoleno licencí, a nesmíte provést ani povolit provedení jakéhokoli jednání, které by znehodnotilo nebo mohlo znehodnotit naše práva duševního vlastnictví na webových stránkách nebo by s nimi bylo neslučitelné. Bez omezení výše uvedených ustanovení licence nesmíte za žádných okolností prodávat nebo dále prodávat přístup na webové stránky nebo porušit, znovu publikovat, zrcadlit nebo jinak pronajímat, půjčovat, prodávat, přerozdělovat, poskytovat sublicenci, kopírovat nebo duplikovat webové stránky nebo jakýkoli obsah, který získáte prostřednictvím webové stránky. Kromě toho nesmíte a ani nesmíte povolit žádné osobě:

 1. (a) kopírovat, měnit, upravovat, přizpůsobovat, reprodukovat, znovu publikovat, používat rámování, překládat, používat zpětné sestavování, zpětné inženýrství, zpětnou kompilaci, přenášet, prodávat, poskytovat licence, vytvářet odvozená díla nebo vylepšovat webové stránky a/nebo jakýkoli obsah webových stránek (s výjimkami výslovně povolenými zákonem o autorských právech z roku 1968 (Cth));
 2. (b) vykonat jakýkoli čin, který by znehodnotil nebo mohl znehodnotit naše práva duševního vlastnictví nebo práva našich poskytovatelů licencí;
 3. (c) používat webové stránky jakýmkoli způsobem, který porušuje naše práva nebo práva jakékoli třetí strany; nebo
 4. (d) učinit jakékoli kroky k obcházení technologických ochranných opatření nebo bezpečnostních opatření na webové stránce.

8.2. Nesmíte používat webové stránky nebo jakoukoli část webových stránek jakýmkoli způsobem, který je v rozporu se jakýmkoli předpisem, nařízením, zákonem nebo právem jakékoli osoby.

8.3. Nesmíte používat web nebo jakoukoli část webových stránek v rozporu s těmito Podmínkami používání.

9. Zásady přijatelného používání

9.1. Souhlasíte s tím, že:

 1. (a) používání webových stránek k porušení všech nebo jakýchkoli zákonných práv kterékoli osoby nebo společnosti nebo jiného subjektu v jakékoli jurisdikci je přísně zakázáno;
 2. (b) používání webových stránek ve vztahu k trestným činům, jako jsou krádeže a podvody, je přísně zakázáno;
 3. (c) používání webových stránek v rozporu s právními předpisy týkajícími se ochrany autorských práv, obchodních tajemství, patentů nebo jiných práv duševního vlastnictví a zákonů týkajících se nevyžádané pošty nebo soukromí, ať už je toto porušení způsobeno instalací nebo distribucí "pirátského" softwaru nebo jinak, je přísně zakázáno;
 4. (d) neoprávněné kopírování materiálů chráněných autorskými právy je přísně zakázáno;
 5. (e) zavádění škodlivých programů do Naší sítě nebo serverů (např. viry, červi, trojské koně, e-mailové bomby) je přísně zakázáno;
 6. (f) prozrazování hesla k Vašemu účtu jiným osobám nebo umožnění používání účtu na webových stránkách jiným osobám je přísně zakázáno;
 7. (g) používání jména, uživatelského jména nebo hesla jiné osoby nebo jiný pokus o přístup na webovou stránku jakékoli jiné osoby je přísně zakázáno;
 8. (h) používání webových stránek k podvodným nabídkám zboží nebo služeb je přísně zakázáno;
 9. (i) používání webových stránek k provádění bezpečnostních porušení nebo narušení komunikace v síti je přísně zakázáno. Mezi bezpečnostní porušení patří, mimo jiné, přístup k datům, u nichž nejste určeným příjemcem, nebo přihlašování se k serveru nebo účtu, u nichž nemáte výslovné oprávnění k přístupu, nebo poškození jakýchkoli dat. Pro účely tohoto odstavce zahrnuje "porušení bezpečnosti" mimo jiné odposlouchávání na síti, pingové povodně, spoofing paketů, odmítnutí služby a zfalšované informace o směrování pro škodlivé účely;
 10. (j) používání webových stránek k provádění jakékoli formy monitorování sítě, které zachycuje data, která nejsou určena pro vás, je přísně zakázáno;
 11. (k) používání webových stránek k obcházení ověřování uživatelů nebo bezpečnosti jakéhokoli z hostitelů, sítí nebo účtů, ať už Našich nebo Našich zákazníků nebo dodavatelů, je přísně zakázáno;
 12. (l) používání webových stránek k zasahování nebo odmítnutí služby komukoli je přísně zakázáno;
 13. (m) použití libovolného programu/skriptu/příkazu nebo zasílání zpráv jakéhokoli druhu s úmyslem zasahovat nebo zakazovat používání osobních webových stránek jakýmkoli osobám je přísně zakázáno;
 14. (n) zasílání nevyžádaných e-mailových zpráv prostřednictvím webových stránek nebo jejich uživatelům v rozporu se Zákonem o spamu z roku 2003 je přísně zakázáno;
 15. (o) používání webových stránek k odesílání jakékoli formy obtěžování prostřednictvím e-mailu nebo jakoukoli jinou formou zasílání zpráv, ať už prostřednictvím jazyka, frekvence nebo velikosti zpráv je přísně zakázáno; a
 16. (p) používání webových stránek v rozporu se soukromím jakékoli osoby (například krádeží identity nebo "phishingem") je přísně zakázáno.

10. Práva duševního vlastnictví

10.1. Souhlasíte s tím a potvrzujete to, že tyto Podmínky používání na Vás nepřevádějí ani Vám nepřidělují žádná práva k duševnímu vlastnictví.

10.2. Ve vztahu mezi Vámi a Námi vlastníme všechna práva duševního vlastnictví na webových stránkách, s výjimkou Vašich Členských dat.

10.3. Na webových stránkách ani na žádné jejich části nemáte žádná práva, ani nemáte právo na žádnou jejich změnu nebo vylepšení, s výjimkou práv dočasně udělených na základě licence.

10.4. S výjimkou vašich Členských dat souhlasíte s tím, že jakákoli práva duševního vlastnictví týkající se jakéhokoli obsahu, který nahráváte nebo zveřejňujete na webových stránkách ("uživatelský obsah"), se stává Naším jediným a výlučným vlastnictvím okamžitě po nahrání nebo odeslání tohoto obsahu, a tímto souhlasíte s tím, že všechna práva duševního vlastnictví ke všemu a jakémukoli takovému obsahu budou přidělena do vlastnictví Nám, jakmile nahrajete nebo zveřejníte obsah na webové stránky, podle paragrafu 197 Zákona o autorských právech z roku 1968 (Cth). Zrušíte veškerá morální práva, která byste mohli mít k jakémukoli uživatelskému obsahu, a dáváte souhlas Nám a jakékoli třetí straně, kterou schválíme, překračovat všechna a jakákoli taková morální práva podle Našeho vlastního libovolného uvážení.

10.5. Nesmíte učinit žádný krok k tomu, abyste znehodnotili nebo poškodili práva duševního vlastnictví, ať už naše, nebo práva subjektů, kterým jsme poskytli licenci, na webových stránkách nebo jinak. Bez omezení výše uvedených ustanovení nesmíte registrovat žádný cenné papíry nebo nakupovat peněžní cenné papíry v Registru cenných papírů v osobním vlastnictví nebo jinak zatěžovat svá práva týkající se Členských dat nebo podle licence.

11. Odpovědnost za ostatní uživatele

11.1. Nepřebíráme odpovědnost za chování jakýchkoli uživatelů naší webové stránky.

11.2. Pokud se domníváte, že jiný uživatel našich webových stránek porušil tyto podmínky, prosím, kontaktujte nás.

11.3. Nejsme účastníky jakékoli transakce týkající se dodání zboží nebo služeb, které inzeruje jakýkoli uživatel webových stránek. Před uzavřením jakékoli transakce s jakýmkoli jiným uživatelem webové stránky byste měli pečlivě zvážit příslušné smluvní podmínky pro transakci, získat veškeré vhodné rady a přijmout veškerá vhodná opatření.

11.4. Jakýkoli spor, který máte s jiným uživatelem našich webových stránek, je mezi vámi a jiným uživatelem. Zříkáte se z jakýchkoli nároků, které byste případně mohli mít vůči Nám ve vztahu k jakémukoli jednání kteréhokoli uživatele našich webových stránek.

11.5. Čas od času kontrolujeme obsah, který se zadává nebo nahrává na webové stránky, avšak nezkoumáme a nekontrolujeme veškerý obsah. Pokud se dozvíme o obsahu, který porušuje naše Zásady přijatelného používání, odebereme obsah a pošleme e-mail osobě, která obsah nahrála nebo zadala, a vysvětlíme, proč byl odstraněn. Pokud se dozvíte o jakémkoli obsahu, o kterém si myslíte, že porušuje Zásady přijatelného používání uvedené v odstavci 9 výše, prosím kontaktujte nás.

12. Odpovědnost za nároky třetích stran

12.1. Souhlasíte a potvrzujete, že nesete výhradně zodpovědnost a odškodňujete Nás za případné ztráty a škody, které Nám vzniknou v souvislosti s nároky a/nebo stížnostmi kteréhokoli Vašeho zákazníka, pokud je nárok způsoben přímo nebo nepřímo:

 1. (a) Vaším užíváním Členských služeb; a/nebo
 2. (b) Vaším zboží a/nebo službami a/nebo vaše reklamní a/nebo prodejní a/nebo marketingovou činností.

13. Hypertextové odkazy

13.1. Nereprezentujeme, nedoporučujeme ani nepodporujeme žádné webové stránky, na které odkazujeme z webových stránek prostřednictvím hypertextových odkazů nebo jinak.

13.2. Nesmíte odkazovat na webové stránky ani na jakoukoli jejich část bez Našeho předchozího písemného souhlasu.

14. Odpovědnost

14.1. S výjimkou záruk, které nelze vyloučit, netvrdíme, že informace na této webové stránce jsou přesné, správné, aktuální nebo bezchybné.

14.2. Informace na této webové stránce nejsou odbornou radou. Souhlasíte s tím, že vyhledáte veškeré příslušné finanční, právní a další rady, které jsou potřebné, než se budete spoléhat na jakékoli informace, které získáte z těchto webových stránek.

14.3. Žádná ze stran není odpovědná druhé straně za jakoukoli nepřímou, zvláštní nebo následnou ztrátu nebo škodu vzniklou druhé straně, včetně odpovědnosti za ztrátu zisku, ztrátu obchodní příležitosti, ztrátu úspor nebo ztrátu dat.

14.4. V maximální možné míře povolené zákonem (a pokud to zákon dovoluje), nebudeme mít vůči vám žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou v souvislosti s Vaším užíváním nebo neschopností používat webové stránky.

14.5. Zboží a služby dodávané podle těchto podmínek použití mohou být dodány s implicitními nevylučitelnými zárukami, které jsou upraveny australským zákonem o ochraně spotřebitele. Rozsah implicitních záruk závisí na tom, zda jste ‚spotřebitelem‘ zboží nebo služeb ve smyslu tohoto výrazu podle Australského zákona o ochraně spotřebitele v platném znění. Pokud jste pro účely Australského zákona o ochraně spotřebitele "spotřebitelem", musíme Vám poskytnout následující povinné prohlášení: "Naše zboží je dodáváno se zárukami, které nelze vyloučit podle australského zákona o ochraně spotřebitele. Máte nárok na výměnu nebo náhradu za závažnou závadu a na odškodnění za jakékoli jiné důvodně předvídatelné ztráty nebo škody. Máte také nárok na opravu nebo výměnu zboží, pokud zboží není přijatelné kvality a závada nepředstavuje závažnou závadu."

14.6. Pokud zboží nebo služby, které jsme Vám dodali, jsou Vám dodány jako ‚spotřebiteli‘ zboží nebo služeb ve smyslu tohoto výrazu v Australském zákoně o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších změn, budete mít prospěch z některých nevylučitelných záruk s ohledem na zboží nebo služby, a nic v těchto podmínkách nezakazuje nebo neomezuje ani neupravuje žádnou záruku, která je udělena podle Zákona o hospodářské soutěži a spotřebiteli z roku 2010 (Cth). Pokud však zboží nebo služby podléhají nevylučitelné záruce vyplývající z Australského zákona o ochraně spotřebitele a zboží nebo služby nejsou obvykle získávány pro osobní, domácí nebo domácí použití nebo spotřebu, pak podle odstavce 64A Australského zákona o ochraně spotřebitele omezujeme naši odpovědnost za porušení jakékoli takové nevylučitelné záruky, která vyplývá z Australského zákona o ochraně spotřebitele (jiné než záruky vyplývající z článků 51, 52 nebo 53 Australského zákona o ochraně spotřebitele) nebo která je výslovně daná Námi Vám, u každého zboží a služby, kde je to spravedlivé a přiměřené, na základě naší volby, na jedno nebo více z následujících:

 1. (a) pokud se porušení týká zboží:
  1. (i) nahrazení zboží nebo dodání rovnocenného zboží;
  2. (ii) opravu takového zboží;
  3. (iii) zaplacení nákladů na nahrazení zboží nebo na získání rovnocenného zboží; nebo
  4. (iv) zaplacení nákladů na opravu zboží; a
 2. (b) pokud se porušení týká služeb:
  1. (i) opětovné poskytování služeb; nebo
  2. (ii) zaplacení nákladů na opětovné poskytování služeb.

14.7. Abyste si mohli uplatnit nárok vůči nám na základě nevylučitelné záruky vyplývající z Australského zákona o ochraně spotřebitele nebo na základě výslovné záruky týkající se zboží nebo služeb, které Vám poskytneme, musíte nám to písemně oznámit a písemným dokladem prokázat nárok, abychom jej mohli posoudit, a pokud jde o webové stránky, musíte je nadále používat pouze v souladu s ustanoveními těchto Podmínek používání.

14.8. Po obdržení platné reklamace od Vás na základě nevylučitelných záruk vyplývajících z Australského zákona o ochraně spotřebitele Vás budeme kontaktovat, abychom zajistili vhodnou nápravu. Můžete si nárokovat přiměřené výdaje, které vznikly podáním platné reklamace na základě takové záruky, a to poskytnutím dokumentace o výdajích. Budete zodpovědní za veškeré výdaje vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Pokud se rozhodneme opravit zboží, které je předmětem oprávněné reklamace, souhlasíte s tím, že zboží může být nahrazeno nově repasovaným zbožím stejného typu, než aby bylo opraveno, a k opravě zboží mohou být použity renovované části. Uznáváte, že pokud je zboží opraveno a toto je schopné uchovávat údaje generované uživateli, je možné, že oprava zboží může mít za následek ztrátu dat.

14.9. Jakákoli záruka na vady, kterou Vám poskytneme jako "spotřebiteli" podle Australského zákona o ochraně spotřebitele, je kromě vašich dalších práv a opravných prostředků podle zákona v souvislosti s výrobky nebo službami, na které se záruka vztahuje.

14.10. Pokud nejste "spotřebitelem" ve smyslu Australského zákona o ochraně spotřebitele, jsou veškeré podmínky, záruky, záruky, práva a opravné prostředky obsažené v těchto Podmínkách používání vyloučeny v rozsahu, který je umožněn zákonem.

15. Ukončení

15.1. Tyto Podmínky používání a Váš přístup na webové stránky nebo jakoukoli jejich část můžeme kdykoli bez upozornění ukončit.

15.2. Provoz webových stránek nebo jakékoli jejich části můžeme kdykoli bez upozornění ukončit nebo dát do režimu offline.

15.3. Ukončení těchto Podmínek používání nemá vliv na žádné nahromaděné nároky kterékoli ze stran.

16. Oznámení

16.1. Oznámení v souladu s těmito Podmínkami bude doručeno osobním předáním, poštou nebo e-mailem.

16.2. Každé osobně doručené oznámení se považuje za doručené při dodání.

16.3. Jakékoli oznámení podávané poštou se považuje za doručené 3 pracovní dny po odeslání, pokud je zasíláno vnitrostátně, nebo 10 pracovních dnů po odeslání, pokud jsou je zasíláno mezinárodně.

16.4. Jakékoli oznámení podávané e-mailem se považuje za doručené po odeslaném e-mailu; pokud je e-mail odeslán mimo pracovní dobu, považuje se za doručený v 9:00 následujícího pracovního dne.

17. Obecná ustanovení

17.1. Další práva: Všechna práva, která nám nejsou výslovně udělena v těchto Podmínkách používání, jsou výslovně vyhrazena pro nás.

17.2. Změna: Tyto smluvní podmínky mohou být změněny pouze písemným dokumentem podepsaným Vámi a Námi.

17.3. Přidělení: Vaše práva nebo závazky podle těchto Podmínek používání nesmíte přidělit, převádět, licencovat ani novovat bez předchozího písemného souhlasu. Můžeme kdykoli přiřadit, převézt, licencovat nebo novovat naše práva nebo závazky podle těchto Podmínek používání, a to v souladu s našimi zásadami ochrany soukromí na [vložte odkaz na zásady ochrany osobních údajů].

17.4. Oddělitelnost: Je-li jakákoli část těchto podmínek používání považována soudem příslušné jurisdikce za neplatnou, zbývající část těchto Podmínek bude nadále vymahatelná.

17.5. Relationship: You and Us are independent contractors and these Terms of Use do not create any relationship of partnership, joint venture, or employer and employee or otherwise.Vztah: Vy a My jsme nezávislé smluvní strany a tyto Podmínky používání nevytvářejí žádný vztah partnerství, společného podniku nebo zaměstnavatele a zaměstnance ani jinak.

17.6. Australský zákon o ochraně spotřebitele: Výjimky a omezení odpovědnosti uvedené v těchto Podmínkách použití se použijí v nejvyšší možné míře přípustné ze zákona, avšak nevylučujeme ani neomezujeme odpovědnost, která nesmí být vyloučena nebo omezena zákonem. Bez omezení výše uvedených ustanovení nevylučujeme odpovědnost podle Australského zákona o ochraně spotřebitele, který vyloučení zakazuje.

17.7. Celá smlouva: Tyto smluvní podmínky představují úplnou dohodu mezi Vámi a Námi a v rozsahu, v jakém je to možné ze zákona, nahrazují veškerá předchozí souhlasy, prohlášení, ujednání a dohody mezi Vámi a Námi, pokud jde o jejich předmět.

17.8. Jurisdikce: Tyto smluvní podmínky budou vykládány v souladu s platnými právními předpisy ve státě nebo teritoriu, v němž se nachází naše hlavní místo podnikání. Vy a My se neodvolatelně podrobujeme neexkluzivní jurisdikci soudů nacházejících se v tomto státě nebo území.

“The difference between making it, and failing in business can come down to one sale.”

WHAT ARE THE 8Cs OF SELLING?

play button
Watch the video

HOW DO YOU RANK?

Where is your sales weakness?

Where is your
SALES
weakness??

Are you looking to improve your sales skills? Pinpoint your weaknesses?

Take our sales skills assessment now and find out your strengths and weaknesses. Find out how you can close more deals easier and more effectively boosting your sales now!

Take the Test